Congratulations to new Blue Belt Nick Scott!

Congratulations to new Blue Belt Nick Scott!

 

Indianapolis Jiu Jitsu, Brazilian Jiu Jitsu

Congratulations to our new Blue Belt Nick Scott!  Nick was presented a well deserved Blue Belt in Brazilian Jiu Jitsu last week by demonstrating great technique, attitude, and discipline.

Carlson Gracie Indianapolis Jiu Jitsu Intro

  
A video showing different aspects of the Carlson Gracie Indianapolis Jiu Jitsu School.